Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Easy Tickets schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling
Een bestelling is definitief nadat Easy Tickets de ontvangst van de bestelling door middel van een orderbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op één van de door Easy Tickets aangegeven wijze(n).  Easy Tickets is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en alle kosten zijn inbegrepen inclusief btw, met uitzondering van de verzendkosten. 

Artikel 2 Wederverkoop
Er is sprake van wederverkoop. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket en daarin zijn alle kosten inbegrepen met uitzondering van de verzend- en servicekosten.

Artikel 3 Levering
 Easy Tickets spant zich in de tickets uiterlijk zeven werkdagen vóór aanvang van het evenement te verzenden. Easy Tickets is gerechtigd de tickets te leveren tot het moment van aanvang van het evenement. Verzending en afgifte geschieden per normale post dan wel aangetekende post en voor rekening van koper, tenzij ter zake van de wijze van aflevering anders is overeengekomen. Ook kunnen de tickets bij Easy Tickets afgehaald worden. Easy Tickets zal de koper schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen. Indien de expediteur, bij een aangetekende verzending niet in staat is de zending bij koper in persoon af te leveren, zal de zending naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan laat de expediteur schriftelijk bewijs achter op het bezorgadres. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
 Easy Tickets is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door Easy Tickets ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd.

Artikel 5 Garanties
Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan Easy Tickets (bijv. bij surséance of faillissement van de organisator). Ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks is niet te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 120% van de overeengekomen prijs. 
Indien een evenement geannuleerd wordt heeft de koper recht op een terug betaling van 100% van de betaalde prijs minus de door hem/haar betaalde verzendkosten en de administratiekosten a € 7,50 per besteld ticket. Bij surseance of faillissement van de organisator zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 6 Bijzondere bepalingen
De door Easy Tickets aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij door de organisator van het evenement gehanteerde categorieën. Koper van een door Easy Tickets geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen zijdens de organisator van het evenement alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement. Op Easy Tickets rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

Artikel 7 Overige bepalingen
Easy Tickets wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval en indien het niet aan de koper te wijten is dat het ticket geblokkeerd is zal Easy Tickets een vervangende ticket leveren. Indien dit niet mogelijk is zal het volledig door de koper betaalde bedrag terug betaald worden..

Artikel 8 Gegevens van en over Easy Tickets
Easy Tickets is gevestigd te Alphen aan den Rijn, Aristoteleslaan 11, 2408 DS. Easy Tickets is geregistreerd onder nummer 28104875 bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage (Nederland). EasyTickets is bereikbaar via mail@easytickets.eu en +31 (0) 6 498 341 06.


Artikel 9 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Alphen aan den Rijn kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Easy Tickets en de koper. 

Alphen aan den Rijn, 1 januari 2010


Scroll naar boven